Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Bc. Eliška Janovská
Lstiboř 101
282 01 Klučov
Česká republika
IČ: 06468128

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1
„Školitelka“ je Bc. Eliška Janovská, IČ: 06468128 se sídlem Lstiboř 101, Klučov,
PSČ 282 01
1.2
„Zákazník” je subjekt, který si u „Školitelky“ objednal „službu“ přímo přes internet na stránkách www.prevychova.cz.
1.3
„Služba“ jsou kurzy dle aktuální nabídky Školitelky, které jsou zveřejněny na internetu na adrese www.prevycova.cz. 1.4
„Vstupenka” je vstupenka na poskytované kurzy Školitelky, kterou Zákazník obdrží při platbě přes internet na adrese www.prevyhova.cz
1.5
Zákazník, který koupí Vstupenku přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny Služby.

2. ZAKOUPENÍ SLUŽBY
2.1
Zákazník může zakoupit Službu provozovanou Školitelkou přes internet na www.prevychova.cz a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a Dinners Club resp. prostřednictvím platebního systému GoPay.
2.2
V případě zakoupení Vstupenky online platební kartou je daní místo na kurzu Zákazníkovi rezervováno až po úspěšném provedení platby objednané Služby.
2.3
Již vygenerované Vstupenky na danou Službu zakoupené jakýmkoliv způsobem nelze stornovat.

3. NÁKUP A PLATBA SLUŽBY ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET
3.1
Koupit Vstupenku lze nejpozději 2 dny před začátkem požadovaného kurzu.
3.2
Při nákupu Vstupenky lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit pouze vstupenku na jeden kurz.
3.3
Po kompletním vyplnění objednávky Služby se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaný kurz, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.
3.4
Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GoPay, prostřednictvím které provede úhradu. Úhradu vstupenky není možné provést na místě a platit hotovostí nelze.
3.5
Zákazník prostřednictvím platební brány GoPay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované Vstupenky na daný kurz.
3.6
Školitelka nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně GoPay.
3.7
Po úhradě kupní ceny Vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Školitelky zaslána e-mailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených Vstupenkách.
3.8
V případě, že Zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, Školitelka za nedoručení Vstupenky na kurz.
3.9
Školitelka není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním Vstupenky. Její padělání je trestné. Běžná Vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
3.10
V případě nákupu běžné vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

4. OSTATNÍ PODMÍNKY
4.1
Zákazník dokládá při kontrole Vstupenek platnou Vstupenku s číselným kódem ve formě e-mailu v mobilním telefonu či tištěné z PDF souboru.
4.2
Platnou Vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu kurzu.
4.3
Zakoupením Vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách cvičišť. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách daných cvičišť.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1
Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatných Podmínkách zpracování osobních údajů, dostupné zde: www.prevychova.cz/ochrana-osobnich-udaju.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
6.1.
Vrácení zakoupené Vstupenky je možné provést pouze elektronickou poštou a to nejpozději 48 hodin před začátkem daného kurzu. Při vrácení zakoupené Vstupenky se musí zákazník obrátit na e-mail info@prevychova.cz, ke kterému přiloží do přílohy zakoupenou Vstupenku a musí oznámit záměr jejich vráceni. Zákazník bude následně kontaktován na uvedený e-mail, ze kterého Zákazník odeslal žádost o vrácení zakoupené Vstupenky.
6.2
V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby Vstupenky pomocí platební karty při nákupu na www.prevychova.cz Školitelky, odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za Vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada Vstupenky proběhla.
6.3
Dojde-li ke zrušení kurzu Školitelkou, na který si zákazník již zakoupil Vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: Pokud Zákazník koupil Vstupenku přes internet bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena Vstupenky po písemném uplatnění reklamace prostřednictvím příslušné platební brány, jejímž prostřednictvím byla platba uskutečněna, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být Vstupenka vyměněna za Vstupenku na jinou Službu ve stejné hodnotě.6.4
Školitelka při zrušení kurzu neplatí žádné dodatečné výdaje Zákazníků (doprava, ubytování apod.).
6.45
Po opuštění kurzu ztrácí Vstupenka svoji platnost.

7.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1
V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá Zákazník právo od smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Školitelkou odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je Školitelkou, poskytováno v určeném termínu.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
8.1
V případě sporu mezi Školitelkou a Zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, se může Zákazník obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
8.2
Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Školitelkou a Zákazníkem.
9.2
Školitelka si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Školitelka zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.prevychova.cz a v místě prodeje Vstupenek.
9.3
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 01. 07. 2023.

V Klučově dne 01. 07. 2023